תנאי שימוש | SOHO

תנאי שימוש באתר האינטרנט – SOHO – Design Your Life

1. כללי
1.1.ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.soho-style.com (להלן: "האתר") אשר הינו האתר הרשמי של פרויקט היוקרה SOHO בנתניה (להלן: "הפרויקט") אשר בבעלות אלקטרה נדל"ן בע"מ ובן אפרים ובניו בנייה ויזום בע"מ (להלן: "בעלי האתר" או "בעלי הפרויקט"). האתר מספק מידע אודות הפרויקט ועל השירותים המסופקים לדיירי הפרויקט
1.2.השימוש ו/או הביקור באתר כפופים להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה ו/או ביתר תכני האתר עצמו (להלן: "תנאי השימוש"), ואלה חלים, ללא תנאי, על כל משתמש ו/או מבקר באתר (להלן: "המשתמש" או "המשתמשים"). חזקה על המשתמש כי השימוש שהוא ביצע ו/או מבצע באתר נעשה רק לאחר שהמשתמש נכנס לאתר וקרא הוראות ותנאים אלה בעיון והסכים להם.
1.3.כותרות הסעיפים הינן לשם נוחות והתמצאות המשתמש, והן לא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש.
1.4.אתר זה מופנה לנשים וגברים כאחד. הניסוח בלשון זכר בתנאי השימוש נעשה מטעמי נוחות בלבד.

2. השימוש באתר
2.1.אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולרית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.
2.2.השימוש באתר מתאפשר לכל אדם כל עוד השימוש נעשה לצרכים פרטיים ובכפוף לתנאי השימוש ולכל דין אחר.
2.3.בעלי האתר שומרים על זכותם להפסיק ו/או למנוע ו/או לחסום את תכני האתר בפני כל משתמש אשר לא יעשה בהם שימוש בהתאם להוראות תנאי השימוש ו/או כל דין אחר.

3. פעילות האתר
3.1.המידע המצוי באתר ניתן כמות שהוא (As Is) ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
3.2.בעלי האתר עושים מאמצים על מנת לשמור על תקינותו ופעילותו של האתר. למרות האמור, בעלי האתר אינם מתחייבים כי השירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והם לא היו אחראים באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשרות המאפשרים את הגישה לרשת האינטרנט.
 
4. מדיניות הגנת הפרטיות
4.1.בעלי האתר מכבדים את פרטיותו של כל אדם שמבקר באתר. מדיניות השמירה על הפרטיות המפורטת להלן, מתייחסת לסוג המידע שבעלי האתר יהיו רשאים לאסוף, כמו גם את הדרך והתכלית של עיבוד מידע זה. מדיניות זו של בעלי האתר אף תורה ותנחה את המשתמש באתר כיצד לנהוג במידה שאינו מעוניין שפרטיו האישיים ייאספו או ימסרו לאחרים בקשר עם ביקורו באתר.
4.2.בעלי האתר יהיו רשאים לנהל מאגר מידע ולעבד את הפרטים האישיים, אשר יגיעו לידיעתם באמצעות השימוש באתר וכאלה אשר הועברו על ידי המשתמש, מרצונו החופשי כאמור לעיל. 
4.3.ככל שמשתמש אינו מעוניין לקבל הודעות מטעם הפרויקט המשתמש יוכל לבחור, בעת ההרשמה, שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר, וכן יוכל לבחור להסיר, בכל עת, את הפרטים האישיים מרשימת התפוצה של האתר באופן שיצוין באתר ו/או בהודעת הדוא"ל ו/או הודעות מסר קצר, לפי העניין.
4.4.בעלי האתר נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר על ידי המשתמש. למרות האמור, בעלי האתר לא יהיו אחראים, בכל מקרה, לכל נזק שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו כתוצאה מפגיעה במידע ו/או שימוש לא מורשה בו לרבות במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון ו/או משימוש של כל צד שלישי במידע, בין אם ניתנה לו הרשאה מידי המשתמש לעשות שימוש כאמור ובין אם לאו.

 

5. מידע שנשתל באופן אוטומטי במחשב של מבקר באתר - Cookies
5.1.כאשר משתמש באתר, נכנס, או מבקר באתר, ייתכן ומידע מסוים יושתל במחשב או באמצעי אלקטרוני אחר שנעשה בו שימוש על ידי המשתמש, וזאת לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. "Cookies" ("עוגיות") הן קבצים, לרבות קבצי טקסט שמאוחסנים בחומרת המחשב או באמצעי האלקטרוני בו נעשה שימוש על ידי המשתמש. תפקידן העיקרי של ה- Cookies, בין היתר, לסייע למשתמשים בקבלת שירותים שונים ולמטרות סטטיסטיות.
5.2.במרבית הדפדפנים באינטרנט ניתן למחוק את ה-Cookies  מהמחשב או מהאמצעי האלקטרוני האחר שנעשה בו שימוש, לחסום את כל ה-Cookies או לקבל התרעה לפני ש- Cookie מאוחסן במחשב או באמצעי האלקטרוני. כדי ללמוד יותר אודות שימושי אלה, נא עיין בהוראות השימוש הרלוונטיים לדפדפן האינטרנט או במסכי העזרה של המחשב.

 

6. קניין רוחני
6.1.כל זכויות הקניין הרוחני של בעלי האתר לרבות בגין עיצובו הגרפי של האתר, האתר עצמו, כתובתו, קוד המקור שלו, התמונות, בסיסי הנתונים, פרטי המוצרים וכן כל פרט הקשור בהפעלתו הינם רכושם הבלעדי של בעלי האתר.
6.2.אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר (לרבות תמונות, טקסט, סימני מסחר, שם המותג קוד המקור, בסיס הנתונים, רשימת המוצרים וכיוצא באלה) בלא קבלת רשות מפורשת של בעלי האתר מראש ובכתב. יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות ו/או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר, באופן מסחרי או פרטי.
6.3.אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.


7. איסור על שימוש בלתי חוקי
7.1.המשתמש באתר מתחייב שלא לעשות שימוש באתר הנוגד את תנאי השימוש ו/או את הוראות כל דין.
7.2.המשתמש מתחייב כי לא ינהג ו/או יפעל באופן העלול לגרום נזק ו/או חבלה לאתר ו/או לצדדים שלישיים בין אם במעשה ובין אם במחדל.
7.3.המשתמש מסכים כי במקרים בהם בעלי האתר או מי מטעמם יחששו כי השימוש באתר נוגד את תנאי השימוש ו/או את הוראות הדין, יהיו בעלי האתר רשאים להתחקות אחר שימושים אלו באתר, למנוע גישה לאתר ו/או להעביר את דפוסי התנהגותם לצדדים שלישיים, שפעילות המשתמש עלולה לפגוע בהם ו/או שניתן צו שיפוטי המורה לעשות כן, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת אשר בעלי האתר ימצאו לנכון כדי להגן על קניינם ו/או על זכויותיהם.
 
8. שונות
8.1.בעלי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
8.2.בעלי האתר לא תהיו אחראים לתוכן שיפורסם בקישורים המופיעים באתר, ככל שיופיעו, ואשר מובילים לאתרים אחרים. כמו כן בעלי האתר אינם מתחייבים כי הקישור יוביל לאתר קיים/פעיל.
8.3.ככל שנפלה טעות בתיאור הצבע ו/או במראהו ו/או בצורתו של המוצר, הדבר לא יחייב את בעלי האתר. התמונות והצבעים שיוצגו באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בינם לבין צבעי ו/או מראה ו/או צורות המוצרים במציאות ולמשתמש לא תהא כל טענה בשל כך.
8.4.הרישומים הממוחשבים של בעלי האתר בקשר עם ביצוע פעולות על ידי המשתמשים באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות אותן הפעולות.
8.5.בעלי האתר יהיו רשאים לשנות את הוראות תנאי שימוש אלו מעת לעת על פי שיקול דעתם הבלעדי.
8.6.תנאי שימוש אלה וכל סכסוך הקשורים להם יפורשו בהתאם לדיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מתנאי השימוש או הקשור בהם תוקנה לבית המשפט המוסמך, לפי העניין, בתל אביב.